Header image  
PURMEREND EN ZAANSTAD  
line decor
 
December 17, 2018
HOME     WERKWIJZE  WIE BEN IK TARIEVEN  CONTACT   GASTENSCHRIFT LINKS  
line decor
   
 
WERKWIJZE

 

Aanmelding

De leerling wordt door ouders of school aangemeld. Aanmelding kan telefonisch of via email.                            

Als er plaats is, wordt de leerling opgeroepen voor een intake.

 

Basisschoolleerlingen

Intake

De intake bestaat uit een kort gesprek met de ouders of verzorgers. In dit gesprek wordt informatie gevraagd over de leerproblemen, de schoolgeschiedenis van de leerling en eventuele resultaten van toetsen.

Daarna wordt ongeveer twee uur besteed aan het pedagogisch-didactisch onderzoek. In dit onderzoek wordt het niveau van de leerling bepaald op het gebied van (begrijpend)lezen, (werkwoord)spelling, rekenen en grammatica.

Sommige leerlingen hebben nare ervaringen met toetsen, omdat ze steeds weer merken dat het te moeilijk voor ze is. Tijdens de intake wordt aan de leerling duidelijk gemaakt, dat deze toetsen niet voor een rapport of beoordeling zijn, maar alleen om hem of haar zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook wordt er altijd geprobeerd om de leerling tijdens de intake een succeservaring te laten opdoen.

Handelingsplan

Naar aanleiding van de intake en de informatie van school en/of ouders wordt een handelingsplan gemaakt. Hierin staat wat en hoe er geoefend gaat worden. De begeleiding begint altijd bij de leerstof die de leerling nog net beheerst, daarna worden stap voor stap de problemen aangepakt. Het kan dus zijn, dat er tijdens de begeleiding, vooral in het begin, op een lager niveau wordt gewerkt dan op school.

Begeleiding

De meeste leerlingen komen 1 uur per week. Indien school toestemming geeft, kan de begeleiding plaatsvinden onder schooltijd. Ook kan er op school lesgegeven worden.

Aan het begin van de les wordt er aandacht besteed aan eventuele vragen van de leerling. Het komt regelmatig voor dat een leerling een bepaalde som niet snapt of dat er iets moeilijks is uitgelegd met betrekking tot ontleden en woord benoemen. Ook al krijgt een leerling voor een ander probleem remedial teaching; zijn of haar vraag gaat voor, omdat dit belangrijk is voor het functioneren op school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes en programma's. Er wordt steeds zorgvuldig gekeken of de leerling de uitleg begrijpt. Pas als dit het geval is, wordt er verder gegaan. De stof wordt zowel schriftelijk als op de computer verwerkt. Voor rekenen en spelling wordt gewerkt met de zeer aantrekkelijke computerprogramma's 'Cijferhaai' en 'Woordenhaai'. Er worden afspraken met de leerling en de ouders gemaakt over huiswerk. Het is belangrijk dat de leerling na een les, in de week die daarop volgt, bezig is met de stof die uitgelegd of geoefend is. Meestal neemt het maken van huiswerk niet meer dan een kwartier per dag in beslag. Het is vooral belangrijk dat er elke dag geoefend wordt, zodat het geleerde echt vastgehouden wordt.

Evaluatie

Na ongeveer 3 maanden worden opnieuw toetsen afgenomen om te kijken of de leerling vooruit is gegaan. Eventueel wordt het handelingsplan bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar of als een leerling stopt, wordt er een verslag voor de ouders en de school gemaakt. Ook is er dan een gesprek met de ouders en eventueel de leerling.

Onderwijs Ondersteunings Arrangement op school

Sinds de Wet Passend Onderwijs (2014) begeleid ik kinderen met een OOA op basisscholen. Ik heb vooral gewerkt met kinderen met ASS, (zeer) moeilijk lerende kinderen en nieuwkomers. De school maakt een plan van aanpak en na uitgebreid overleg, wordt dit plan door mij uitgevoerd. Het voordeel van werken op school is dat er veel contact is tussen alle betrokkenen.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Met leerlingen uit het voortgezet onderwijs wordt gewerkt aan de hand van de schoolstof. Indien nodig wordt er natuurlijk wel teruggegrepen op stof van de basisschool of lagere klassen van de middelbare school. Aan het begin van de les worden alle cijfers genoteerd, die de leerling behaald heeft. Vaak komt een leerling in eerste instantie voor een bepaald vak. Door de cijfers goed bij te houden, worden vaak ook problemen bij andere vakken gesignaleerd.

Dyslectische leerlingen worden geholpen bij de talen; de grammatica wordt uitgelegd en geoefend, er worden methodes aangeleerd om woordjes te leren. Ook wordt er aandacht besteed aan begrijpend en studerend lezen aan de hand van teksten uit schoolboeken voor geschiedenis, aardrijkskunde of biologie.

Tijdens het laatste jaar is examentraining mogelijk.

Ooa's voor het voortgezet onderwijs worden vaak uitgevoerd in de praktijkruimte. Dit gaat vaak om begeleiding bij de schoolvakken en/ of huiswerkbegeleiding.

 

Volwassenen

Heeft u moeite met (werkwoord)spelling, grammatica of rekenen? En heeft u dit nodig bij uw werk of een studie, dan is er begeleiding mogelijk. In de praktijk zijn genoeg materialen aanwezig om ook volwassenen te begeleiden.

 

 

 
 
Waterlandlaan 81~ Kamer 108 . 1441 RS Purmerend . Tel: 06-29304200